[ Kliknutí­m prejdete na Titulnú stránku ]

Ciele nadácie

Medzi hlavné ciele nadácie patria:

  • organizovanie osvetových akcií na získavanie verejnej mienky pre zabezpečenie podpory trvalého rozvoja hospodárstva na báze ekologicky priaznivej energetiky
  • organizovanie odborných konferencií, letných škôl a odborných kurzov
  • organizovanie vnútroštátnych a medzinárodných kontaktov s nevládnymi organizáciami a odborníkmi v oblasti jadrovej energetiky, rádiochemického monitoringu životného prostredia, zneškodňovania rádioaktívnych odpadov a používania rádionuklidov v chémii, farmácii a medicíne
  • organizovanie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania odborníkov v oblasti rádiochémie, radiačnej chémie, rádiobiológie, nukleárnej farmácie a medicíny
  • skvalitňovanie materiálno-technickej základne pre prípravu budúcich odborníkov v týchto oblastiach
  • podpora vývoja nových metód monitoringu životného prostredia a popularizácia jeho výsledkov
  • rozvíjanie pracovných kontaktov so zahraničnými školami a inštitúciami, ktoré zabezpečujú vzdelávanie a výskum v blízkych oblastiach
  • poskytovanie štipendií a grantov pre talentovaných študentov a mladých vedeckých pracovníkov
  • tvorba, vydávanie, nákup a rozširovanie učebníc, odborných časopisov, monografií, multimédií a didaktického softwaru
Maria Curie
posologia viagra commander cialis 10mg viagra cialis vente achat du viagra sur internet achat viagra générique belgique viagra europa versand